منو

آب و فاضلاب

- اجرای خطوط انتقال آب
- اجرای شبکه های توزیع آب شهری
- طراحی و اجرای مخازن مدفون، نیمه مدفون و هوایی

ساختمان

- طراحی و اجرای سازه های مسکونی، اداری، صنعتی و تجاری
- تفکیک اراضی و تهیه کروکی و نقشه های UTM
- ارزیابی و بهسازی سازه های موجود
- تحلیل ریسک لرزه ای
- عملیات مربوط به محوطه سازی و آماده سازی زمین

راه سازی

- کلیه خدمات طرح مطالعه شامل : برداشت، طراحی و اجرا
- طراحی، محاسبه و اجرای پل
- انجام کلیه امور مرتبط با عملیات خاکی (راهسازی، روسازی و زیرسازی)
- عملیات سیویل و محوطه سازی
- فروش آسفالت